حراج!

دانلود پاورپوینت مصاحبه انگیزشی + ۹ پاورپوینت

۸,۹۵۰ تومان ۸,۱۵۰ تومان

توضیحات

مصاحبه انگیزشی ویژه روانشناسان و مشاوران

مصاحبه انگیزشی مصاحبه‌ای است که به‌منظور شناسایی، حل و برطرف کردن دوگانگی‌ها و تردید‌های بیمار صورت می‌گیرد و از این طریق انگیزش بیمار را در جهت تغییر یافتن و بهبودی افزایش می‌دهد.
مصاحبه انگیزشی از ۱۹۸۳ بتدریج ابداع و برای درمان انواعی از اختلالات مانند سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به خوردن و اختلالات اضطرابی بکار برده شد.
در مصاحبه انگیزشی درمانگر بیش از آنکه دستور دهنده باشد حمایت کننده‌ای عالم و همدل است و از طریق: ۱-اظهار همدلی ۲-نشان دادن تفاوت (ضرورت‌ها و وضعیت موجود) ۳- کنار آمدن با مقاومت ۴- حمایت از خودکفایی بیمار، تغییر و درمان را دنبال می‌کند.

پیشنهاد یک فراکاو:

دانلود کارگاه تخصصی مصاحبه انگیزشی در اعتیاد

دانلود فایل کاربردی آموزش مصاحبه انگیزشی -قسمت اول-

دانلود مجموعه کاربردی و تخصصی آموزش مصاحبه انگیزشی – قسمت دوم –

   ﺗﻼش ﺑﺮای درﻣﺎن، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ”اﻧﮕﯿﺰش” ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﯿﻠﺮ و راﻟﯿﻨﮏ(۱۹۹۱،) در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ‌دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ، اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪای دارﻧﺪ(ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ، اراده ﺿﻌﯿﻒ، ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ). اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﯿﺰش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده‌‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.»

   ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ، دی ﮐﻠﻤﻨﺖ و ﻧﻮرﮐﺮاس(۱۹۹۲)، اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﺮای ﻣﻔﻬـﻮم ﭘـﺮدازی «اﻧﮕﯿـﺰش» ﺑﯿﻤﺎر -ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ- اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. آﻧﺎن، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
۱-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ(ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﻣﻞ) ۲- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣـﻞ ۳- ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ (آﻣﺎدﮔﯽ) ۴-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻗﺪام ۵-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮک(ﻧﮕﻬﺪاری) ۶-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد- عود- (ﺑﮏ، راﯾﺖ، ﻧﯿﻮﻣﻦ و ﻟﯿﺲ،۱۳۸۰:۳۸). ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ و دی ﮐﻠﻤﻨﺖ(۱۹۸۶) ‌« درﻣﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎدی، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻫﻢ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. »

پاورپوینت مصاحبه انگیزشی

   در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، “ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ” ﺷﯿﻮه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﺮ(۱۹۸۳) و راﻟﯿﻨـﮏ(۱۹۹۱) ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷﺪ، ﯾﮏ روش ﻣﺸﺎوره رﻫﻨﻤﻮدی (ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد ﻣﺮاﺟـﻊﻣﺤـﻮری)، اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ «ﺷـﻨﺎﺧﺖﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه» و «ﮐﺸﻒ و رﻓﻊ اﺣﺴﺎس دودﻟﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ او» (ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر)، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨد.

دانلود پاورپوینت مصاحبه انگیزشی+ ۹ پاورپوینت

اطلاعات دانلود پاورپوینت مصاحبه انگیزشی+ ۹ پاورپوینت:

* فرمت فایل : پاورپوینت

* فرمت فایل فشرده: zip

* هزینه دانلود: ۸۹۵۰ تومان

نکته مهم: لینک‌های دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. بر روی دکمه زیر کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.